Děti s obezitou

Obezita

Obezita je definovaná jako nadměrná akumulace tukové tkáně, které může negativně ovlivnit zdraví.
Předstupněm obezity bývá nadváha. Pokud včas nezasáhneme, nadváha přejde v obezitu.
Obezita je nejčastější onemocnění, které se v rámci změn metabolismu dále rozvíjí. Dětská obezita ve většině případů přetrvává do dospělosti.
55 % dětí s obezitou se stane adolescenty s obezitou, 80 % adolescentů s obezitou si nese obezitu do dospělosti a 70 % zůstanou s obezitou po 30.roce věku [1].

  1. Simmonds M, Llewellyn A, Owen CG, Woolacott N. Predicting adult obesity from childhood obesity: a systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 2016 Feb;17(2):95-107. doi: 10.1111/obr.12334. Epub 2015 Dec 23. PMID: 26696565.
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26696565/
BMI

O tom, jestli má člověk odpovídající hmotnost, rozhoduje hmotnostně – výškový body mass index (BMI).
BMI se používá ke stanovení zdravé hmotnosti, nadváhy nebo obezity u dospělých.

Percentilové grafy

U dětí je zapotřebí vzít v úvahu ještě jejich pohlaví a věk. K tomu slouží percentilové grafy. Percentilové grafy nejlépe zohledňují hmotnostně-výškové parametry a jejich změny v čase růstu a vývoje dítěte. Současně umožňují i posoudit, jaké procento dětí stejného věku a pohlaví má uvedený údaj.
50 percentil je střední hodnotou. Hodnota 10 perecentilu například u výšky uvádí, že 10 % dětí má tuto výšku a 90 % dětí je vyšších. Obdobně hodnota 90 percentilu výšky uvádí, že 90 % dětí je menších než uvádí daná výška a 10 % dětí je vyšších.
Stav výživy dítěte je nutno posuzovat v rámci grafu, který uvádí vztah hmotnosti k výšce (H/V). Stav přiměřené výživy je dán v percentilovém grafu údajem, který nacházíme mezi 10 a 90 percentilem. Děti s H/V nad 90 percentilem již mají vyšší váhu a děti nad 97 percentilem jsou již obézní. Obdobně děti pod 10 percentilem jsou již hypotrofické (stav výživy je u nich horší). Hodnota BMI v percentilech u dětí vyjadřuje měnící se hodnotu hmotnosti a výšky dítěte tak, jak bylo uvedeno výše. BMI dospělých je na rozdíl od výše uvedených údajů fixní a neuvádí se v percentilech.

Česká republika používá v současnosti percentilové grafy, které vydal Státní zdravotní ústav v roce 1991. https://szu.cz/publikace/data/hodnoceni-rustu-a-vyvoje/rustove-grafy-ke-stazeni/

Spočítat BMI v percentilech vašeho dítěte můžete zde

Infografika Jak zjistit, že má dítě nadváhu

Obvod pasu

Některé děti mají robustnější tělesnou stavbu a větší množství svalové hmoty. Tyto děti váží více, ale obvod pasu mají v pořádku.  Obvod pasu se měří u stojícího dítěte v nejširším místě jeho obvodu. Údaje je dále možno zhodnotit v percentilovém grafu, jak je uvedeno výše.

Obezita v ČR

Obezita nabyla na přelomu tisíciletí charakteru celosvětové epidemie, stává se závažným celospolečenským problémem a její komplikace výrazným způsobem ovlivňují zdravotní stav celé společnosti.

Výskyt obezity stoupá hlavně v důsledku sedavého způsobu života, stravy s nesprávným složením a nadměrnou kalorickou hodnotou.

Vzestup výskytu dětské obezity se v posledních letech v řadě zemí zpomaloval, což potvrdila i studie WHO (Childhood Obesity Surveillance Initiative), která probíhá již od roku 2008. Studie „Zdraví dětí 2016“, ukázala i v ČR, že po období globálního nárůstu obezity do roku 2011 nastalo období určitého ustálení.

Poslední studie z roku 2021 zaměřená na výskyt dětské nadváhy a obezity v ČR však přišla s výsledky, že covidová epidemie bohužel změnila tento trend a v České republice obezita dětí výrazně vzrostla.  

Cílem této studie bylo i posoudit vliv změny životního stylu našich dětí během lockdownu v letech 2020/2021.

Jednalo se o prospektivní sběr antropologických dat v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD), získaných při všech pravidelných preventivních vyšetřeních, od 5 let včetně.

Byla získána data od 4 386 dětí.

Při hodnocení hmotnosti u dětí se vycházelo z percentilových grafů BMI platných pro ČR.

Děti byly zařazeny do 5 kategorií: děti s nízkou hmotností (výsledky pod 10. percentilem), s normální hmotností (10–90. percentil), děti s nadváhou (90–97. percentil), děti s obezitou (nad 97–99. percentil) a děti s těžkou obezitou (nad 99. percentilem).

V celém souboru bylo 8,1 % dětí s nízkou hmotností (7,6 % u chlapců a 8,6 % u dívek) pod 10. percentilem.

Normální hmotnost mělo 65,4 % dětí, nadváhu 9,6 % (8,9 u chlapců a 10,2 % dívek).

Dětí s obezitou bylo 16,4 % (18,2 % chlapců a 14,6 % u dívek).

Závažnou formu (nad 99. percentil) obezity mělo v průměru 54 % dětí s obezitou.

Vývoj nadváhy a obezity u dětí v ČR